Algemene Voorwaarden Deerntjen

Artikel 1. Definities

 1. Deerntjen is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het verkopen van producten.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet handelend ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf, die gebruikt maakt van de Diensten van Deerntjen.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Deerntjen en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Deerntjen en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Deerntjen ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website webshop.deerntjen.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Deerntjen gesloten Overeenkomsten waarbij Deerntjen Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 3. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Deerntjen overeengekomen.
 4. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 5. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3. De Overeenkomst

 1. De Klant kan bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt tot stand middels het plaatsen van een bestelling.
 2. Als Deerntjen een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Deerntjen kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. Het aanbod

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Deerntjen is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of alleen onder bepaalde voorwaarden geldt, zal dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Producten bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Deerntjen te kunnen maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het product. Echter kan niet gegarandeerd worden dat kleuren exact zo overkomen als op het fysieke product.
 5. Alle afbeeldingen, specificatie gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Deerntjen zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Deerntjen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Deerntjen de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Deerntjen worden doorbelast aan Klant.
 4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Deerntjen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Deerntjen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Deerntjen zijn verstrekt, heeft Deerntjen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 5. De Klant draagt er zorg voor dat Deerntjen zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Deerntjen hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Deerntjen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Deerntjen en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Deerntjen op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Deerntjen en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Deerntjen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig, of niet tijdig nakomt, dan wel dat Deerntjen goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Deerntjen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Deerntjen gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 8. Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst is mogelijk tot 14 dagen na de ondertekening van de offerte. Indien de annulering plaatsvindt binnen deze termijn, doch 48 uur voor de aanvang van de uitvoering van de diensten, dan is Klant verplicht 50% van de overeengekomen honorering te betalen.
 2. Annulering van de Overeenkomst is tot 14 dagen na ondertekening van de offerte mogelijk indien de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen en Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf.
 3. Annulering kan niet meer geschieden indien een mail is verzonden, inhoudende dat het Product verzonden is, waarbij het tijdstip van ontvangst van dit bericht door Klant als leidend geldt.

Artikel 9. Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte of op de website zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Deerntjen heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. Voor de gevolgen van foutieve verschrijvingen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij deze foutieve verschrijvingen is Deerntjen niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 3. Betaling geschiedt via iDeal, Klarna of paypal.
 4. Voor bestellingen binnen Nederland vraagt Deerntjen 4,84 of 6,50 verzendkosten.
 5. Alle facturen dienen te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 6. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Deerntjen mede te delen.
 7. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien Deerntjen besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform de alsdan geldende regelgeving dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 10. Verzending en bezorging

 1. Plaats van levering is het adres dat Klant kenbaar heeft gemaakt aan Deerntjen.
 2. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg.
 3. Het risico van beschadiging en/of kwijtraken van producten berust bij Deerntjen tot het moment van bezorging aan Klant of een vooraf aangewezen en aan Deerntjen kenbaar gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Deerntjen bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Deerntjen kan ervoor kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook kiezen voor bezorging via PostNL of een andere postbezorger.
 5. De levertermijn van Deerntjen is afhankelijk van de bestelling. Deerntjen streeft te allen tijde naar een zo spoedig mogelijke levering, maar uiterlijk binnen dertig (30) dagen.
 6. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van deze termijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding.
 7. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor de Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Diensten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.

Artikel 11. Retournering

 1. Producten kunnen geretourneerd worden binnen veertien (14) dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden. Het bedrag wordt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het Product teruggestort. De hoogte van dit bedrag is het bedrag van het Product. Verzendkosten worden alleen teruggestort wanneer de gehele bestelling geretourneerd wordt. 
 2. Klant gaat gedurende de bedenktijd van veertien (14) dagen zorgvuldig om met het ontvangen product. Producten waarbij het niet nodig is deze uit de verpakking te halen om tot een besluit te komen dienen in originele verpakking geretourneerd te worden.
 3. Wanneer de Klant gebruik maakt van retourneren, zal deze het product met geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Deerntjen retourneren, conform de door Deerntjen verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Klant kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen voor rekening van Klant.
 5. Indien Klant de bestelling wenst te retourneren dient Klant het retourformulier van de Website te downloaden en in te vullen. Dit formulier dient Klant bij de retourzending te voegen.
 6. Retournering is uitgesloten op producten die:
  1. door Deerntjen tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificities van Klant.
  2. persoonlijk van aard zijn.
  3. door hun aard niet teruggezonden kunnen worden.
  4. snel bederven of verouderen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Deerntjen is niet aansprakelijk voor schade, onder andere op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Deerntjen nooit aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de genoemde levertermijn op de Website, in de bevestigingsmail of elders. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Deerntjen enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 3. Deerntjen is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden.
 4. Deerntjen is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 5. Deerntjen is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
 6. Indien Deerntjen aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Deerntjen met betrekking tot haar Diensten. Deerntjen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 7. De aansprakelijkheid van Deerntjen is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Deerntjen niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.

Artikel 13. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Deerntjen, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Deerntjen zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Deerntjen, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Deerntjen overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Deerntjen heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 14. Conformiteit & Garantie

 1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
 2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk aan Deerntjen te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij Deerntjen overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
 4. Deerntjen geeft geen garanties omtrent de door haar geleverde Producten.

Artikel 15. Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Deerntjen kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
 2. Deerntjen draagt er zorg voor dat alle verwerkingen van persoonsgegevens van Klant conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn. Dit houdt onder andere in dat Deerntjen enkel persoonsgegevens verzamelt op grond van een van de toegestane rechtsgronden en dat Klant te allen tijde een verzoek kan indienen bij Deerntjen tot verwijdering van zijn persoonsgegevens.

Artikel 16. Klachtenregeling

 1. Nadat Klant gebreken heeft geconstateerd, dient deze de klacht binnen zeven (7) dagen volledig en duidelijk omschreven in te dienen bij Deerntjen. Dit kan via e-mail webshop@deerntjen.nl.
 2. Bij Deerntjen ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Wanneer de klacht een aanzienbaar langere verwerkingstijd heeft, wordt door Deerntjen binnen een termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een uitvoerig antwoord verwacht kan worden.
 3. Klachten dienen eerst kenbaar gemaakt te worden aan Deerntjen. Mocht hier geen oplossing uit voort komen kan Klant een klacht melden via het Europees ODR platform (http://ec.europe.eu/ord).
 4. Klacht schort verplichten van Deerntjen niet op, tenzij Deerntjen schriftelijk anders aangeeft.
 5. Indien klacht gegrond wordt bevonden door Deerntjen, zal zij naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 17. Identiteit van Deerntjen

 1. Deerntjen is bij de KvK geregistreerd onder nummer 72358750 en draagt btw-identificatienummer NL002292685B391. Deerntjen is gevestigd aan Nijverheidsweg 83 (7122AB) te Aalten.
 2. Deerntjen is per e-mail te bereiken via webshop@deerntjen.nl of middels de website webshop.deerntjen.nl.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Deerntjen en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Deerntjen en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement rechtbank Gelderland of door de bevoegde rechter van het Arrondissement van de woonplaats van Klant.